fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. 1  Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen Mom Get a Grip (MGAG vanaf hier) en de afnemer geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit andere hoofde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met MGAG te worden overeengekomen.
 2. 2  Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever dan wel een ieder die met MGAG een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie MGAG een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, evenals diens rechtsopvolger.
 3. 3  Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van MGAG vervallen.

Artikel 2. Aanbiedingen, prijsoffertes

 1. 1  Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven en andere uitingen van MGAG zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus altijd vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. 3  MGAG behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours, betalingen vooraf te verlangen of andere betalingsconditie te stellen die voor MGAG afdoende zijn.
 3. 4  Door opdrachtnemer opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke zijn slechts van informerende aard en zijn niet bindend.
 4. 5  Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van de zijde van de opdrachtnemer, dan wel indien opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 5. 6  Offertes zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens van de juistheid waarvan de opdrachtnemer mag uitgaan.
 6. 7  De opdrachtnemer heeft het recht, indien een opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten, verband houdend met het gebruik van zijn industriële en intellectuele eigendom, in rekening te brengen aan de afnemer.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. 1  Een overeenkomst komt tot stand nadat MGAG een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat MGAG met de uitvoering van de opdracht of training is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Annuleringen worden niet aanvaardbaar geacht, tenzij schriftelijk bevestigd door MGAG.
 2. 2  MGAG is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 3. 3  In geval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Eén en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt MGAG zich het recht voor de door MGAG reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.
 4. 4  uitvoering daarvan, door MGAG schriftelijk aan de afnemer worden meegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering.

Artikel 4. Levering training / spreker

 1. 1  De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar zij zijn niet bindend.
 2. 2  Bij niet tijdige levering dient MGAG schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering wordt geboden.
 3. 3  Voor vertraging van de levering, ook ten gevolge van aan MGAG toe te rekenen omstandigheden, zal zij behoudens in geval van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk zijn of de afnemer het recht geven tot niet nakoming van enige op hem rustende verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 4. 4  Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag MGAG de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveranties is MGAG gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
 5. 5  Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 6. 6  Als tijdstip van levering geldt:
  in het geval van goederen: het moment waarop gekochte goederen ter transportering gereed staan; in het geval van schriftelijke artefacten: het moment waarop de schriftelijke materialen per email of per post zijn verzonden naar de afnemer; in het geval van diensten: het moment waarop de dienst is uitgevoerd.
 7. 7  De afnemer is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van MGAG dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan.
 8. 8  MGAG is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke MGAG afzonderlijk kan factureren.
 9. 9  Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de afnemer.
 10. 10  Eventuele specifieke wensen van de afnemer betreffende het transport/ de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te dragen.
 11. 11  Wanneer in het kader van een opdracht rapportages, verslagen, artikelen en andere documenten aan een opdrachtgever verstrekt, zullen deze in het Nederlands zijn geschreven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De levering van zulke en andere documenten, inclusief tekeningen, modellen en andere door middel van een computer verwerkbare artefacten zal plaatsvinden per e-mail, tenzij MGAG voor een andere leveringsmethode kiest of tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Betaling

 1. 1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling strikt binnen 20 dagen na factuurdatum te voldoen op de door MGAG redelijkerwijs aan te geven wijze.
 2. 2  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofden dan ook.
 3. 3  Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn (zie artikel 5.1) betaalt, zal de afnemer van rechtswege om verzuim zijn en heeft MGAG onverminderd haar overig toekomende rechten, het recht wettelijke rente te berekenen vanaf de uiterste vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der complete voldoening. Door MGAG redelijkerwijs te maken van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in de recht vastgestelde kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde met een minimum van EUR 115,-
 4. 4  Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 5. 5  MGAG behoudt zich het recht voor periodiek voorschotnota’s te verzenden en te innen.
 6. 6  Alle betalingen vinden plaats in Euro, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Reclames

 1. 1  De afnemer is verplicht de geleverde diensten en/of producten direct bij oplevering en volledig mogelijk doch in elk geval in de volgende werkdag op mogelijke gebreken en/of beschadigingen te controleren. Eventuele gebreken en/of beschadigingen van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld werden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan MGAG gemeld te worden.
 2. 2  Onverminderd wat in 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na oplevering en zo volledig mogelijk op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld werden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan MGAG gemeld te worden.
 3. 3  Storingen en gebreken redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn worden geconstateerd, dienen onmiddelijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan Social Elephant te worden gemeld.
 4. 4  Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1, 6.2 en 6.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames niet meer door MGAG in behandeling genomen.
 5. 5  Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtigingen ten opzichte van MGAG.

6.6 Indien de reclame door MGAG gegrond wordt bevonden, is MGAG uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen of de ondeugdelijke goederen te vervangen, naar keuze van MGAG, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. 1  Alle aan de afnemer geleverde diensten, goederen, documenten en andere artefacten blijven eigendom van MGAG tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, documenten en de andere artefacten of verrichtte of nog te verrichtten diensten, evenals terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 2. 2  De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de diensten en goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde diensten, goederen, documenten en andere artefacten anders dan na schriftelijke toestemming van MGAG onderpand te geven.
 3. 3  Ingeval MGAG de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van MGAG op schadevergoeding onverlet.

Artikel 8. Garantie

 1. 1  MGAG staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan de afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. MGAG zal derhalve, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door haar, tot geen verdergaande garantie gehouden zijn dan tot de garantie bij deze algemene voorwaarden voorzien.
 2. 2  MGAG zal eventuele gebreken welke het directe gevolg zijn van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten, waarvan zij zodanig tijdig op de hoogte wordt gesteld dat deze nog bij haar leveranciers kan reclameren, (doen) herstellen dan wel (doen) vervangen. De daarmee verband houdende kosten van arbeid, reiskosten en transportkosten komen voor rekening van de afnemer. MGAG wordt eigenaar van de vervangende zaken of onderdelen.
 3. 3  MGAG zal echter tot generlei garantie gehouden zijn indien de afnemer wijzigingen in of reparatie gehouden zijn indien de afnemer wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door niet door MGAG geaccordeerde derden doet verrichtten, indien zij het geleverde voor andere dan normaal gebruiksdoeleinden aanwendt, dit op onoordeelkundige wijze behandelt of ondeugdelijk onderhoudt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan de uit de levering ervan voor hem ontstane verbintenissen of indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.
 4. 4  Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door MGAG aan de afnemer in rekening worden gebracht.

8.5 MGAG neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft daarom geen garantie betreffende de resultaten van de opdracht, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. 1  Voor schade van welk aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van andere dan normale doeleinden van door MGAG geleverde diensten of goederen, is MGAG niet aansprakelijk.
 2. 2  Deze bedingen strekken mede ten behoeve van alle (rechts)personen van wie MGAG zich ter uitvoering van haar verplichtingen zal bedienen.
 3. 3  De afnemer vrijwaart MGAG en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect worden veroorzaakt door (gebruik van) het door MGAG geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van MGAG en/of door haar ingeschakelde derden.
 4. 4  Onverminderd het in 9.1 en 9.2 bepaalde geldt dat, indien de diensten of goederen door MGAG van een toeleverancier zijn betrokken, niet MGAG maar de toeleverancier aansprakelijk is voor de schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan die geleverde diensten of goederen.
 5. 5  MGAG zal in geen geval gehouden zijn tot de vergoeding van schade voor zover deze de helft van het bedrag dat zij terzake de levering van zaken en/of diensten in rekening heeft gebracht, te boven gaat.

Artikel 10. Overmacht

1    10.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij de aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerzijden opgeschort.

 1. 2  Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtgever en/of voor opdrachtnemer werkzame personen.

Artikel 11. Ontbinding

 1. 1  Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keus) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betaling worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 12. Geschillen

1          12.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zullen zijn behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewonen rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van MGAG of, indien partijen die wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage instituut te Rotterdam worden beslist.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. 1  Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
 2. 2  Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. 3  Behoudens indien de Kantonrechter bevoegd is, is bevoegd de rechtbank te Den Haag. De opdrachtnemer heeft echter het recht als eiser een procedure bij de rechtbank aanhanging te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.

Amsterdam,

Xplore – Mom get a grip
KvK nummer: 65163931